Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.
1. Juna yoga: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Hillegom, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68217765.
2. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon met wie Juna yoga een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen Juna yoga en de deelnemer tot stand gekomen overeenkomst waarmee Juna yoga zich jegens de deelnemer, tegen de daarvoor overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het geven van yoga lessen. En deze overeenkomst komt tot stand door middel van het aanmaken van een account op Momoyoga; het reserverings- en betalingssysteem van Juna yoga.
4. Lidmaatschap: de overeenkomst als bedoeld in lid 3 op basis van een lidmaatschap; waarbij partijen zich voor bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar hebben verbonden tot telkens terugkerende prestaties.
5. Facebook: @junayoga.nl
6. Les: elke afzonderlijke, in het kader van de overeenkomst, ten behoeve van de deelnemer, door Juna yoga, verzorgde of te verzorgen yogales, op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip.
7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Juna yoga en iedere tot stand gekomen overeenkomst. De eventueel door de deelnemer gestelde voorwaarden, zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
b. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
c. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
d. Voor het aangaan van een lidmaatschap is vereist dat de deelnemer een account aanmaakt in Momoyoga en de benodigde gegevens volledig en naar waarheid invult.
e. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij naar beste weten gezond en fysiek in staat is om de les of lessen zonder schade voor zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid te volgen. Bij twijfel is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer, alvorens de overeenkomst met Juna yoga aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat dit niet schadelijk is voor zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke dan wel geestelijke conditie.
f. Indien de deelnemer de overeenkomst sluit namens een andere persoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De deelnemer is naast deze andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Juna yoga en iedere tot stand gekomen overeenkomst. De eventueel door de deelnemer gestelde voorwaarden, zijn niet op de overeenkomst van toepassing.

ARTIKEL 3. |  RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

1. De deelnemer is gerechtigd de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na totstandkoming daarvan. De deelnemer kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe een verzoek in te dienen per e-mail.
2. In geval nakoming van de overeenkomst op afstand door Juna yoga geheel of gedeeltelijk plaatsvindt tijdens de ontbindingstermijn als bedoeld in het vorige lid, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer. De deelnemer verklaart in dat geval bij het aangaan van de overeenkomst op afstand uitdrukkelijk dat de nakoming van de overeenkomst op zijn verzoek plaatsvindt. Voor het geval gehele nakoming binnen de ontbindingstermijn geschiedt, verklaart de deelnemer voorts dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra Juna yoga de overeenkomst is nagekomen.
3. Juna yoga verstrekt de deelnemer na totstandkoming van de overeenkomst een bevestiging van de overeenkomst op afstand, inclusief de bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de eventuele verklaring van de deelnemer als bedoeld in het vorige lid.
4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding is de deelnemer Juna yoga een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Juna yoga is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de deelnemer aan Juna yoga moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

ARTIKEL 4. |  MEMBERSHIPS

 1. Deelname aan lessen op basis van een lidmaatschap, geschiedt conform de limieten wat betreft aantal lessen dan wel looptijden zoals uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Juna yoga kent de volgende lidmaatschap met de navolgende looptijd/het navolgende aantal lessen waarop de deelnemer op basis dat lidmaatschap aanspraak maakt:
  a Gratis introductieweek; een week lang onbeperkt gratis lessen, eenmalig aan te schaffen;
  b. Een losse les naar keuze; 1 week geldig, persoonsgebonden, restitutie van lesgeld is niet mogelijk;
  c. Onbeperkt aantal lessen op basis van maandabonnement;
  d. Onbeperkt aantal lessen op basis van jaarabonnement;
  e. 1 les per week op basis van een maandabonnement;
  f. 1 les per week op basis van een jaarabonnement. LET OP! Alle abonnementen zijn inclusief vakantie!
 2.  Het lidmaatschap als bedoeld in het vorige lid onder d en f eindigen van rechtswege na verloop van de daar vermelde geldigheidsduur. Ook in geval de lessen waarop aanspraak wordt gemaakt ten tijde van het eindigen van het lidmaatschap niet volledig door de deelnemer zijn benut, in welk geval de deelnemer voorts geen aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.
 3. De lidmaatschap als bedoeld in lid 1 onder c en e kun je maandelijks per email opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Uitgangspunt hierbij is de begindatum van jouw lidmaatschap. Schrijf je je daarna binnen 3 maanden weer in dan betaal je administratiekosten van €12,50.
 4. Lidmaatschap gaan in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk een andere ingangsdatum is overeengekomen, in welk geval die ingangsdatum toepassing vindt.
 5. Lidmaatschap als bedoeld in lid 1 onder e en g eindigen van rechtswege na verstrijken van twaalf maanden na de ingangsdatum als bedoeld in lid 5. De optie tot verlenging word je automatisch aangeboden via ons reserveringssysteem Momoyoga.

ARTIKEL 5. |  AANMELDING EN INHOUD VAN LESSEN

 1. Lessen worden verzorgd op een door Juna yoga aangewezen locatie. Voor deelname aan lessen dient de deelnemer zich, per individuele les, via de website op de daartoe voorgeschreven wijze aan te melden. Aanmelding geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbare plaatsen.
 2. De deelnemer kan zijn aanmelding als bedoeld in lid 1 middels de website kosteloos ongedaan maken tot 12 uur vóór aanvang van de geplande les. Let op! Voor specials en workshops is dit 3 dagen vóór aanvang. Latere afmelding of het verzuim aan de les waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld, deel te nemen, geldt als deelname.
 3. Juna yoga is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. In geval Juna yoga de uitvoering van de overeenkomst overlaat aan derden, is zij, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare tekortkomingen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de hier bedoelde derden. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Juna yoga, een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, waarbij in plaats van ‘Juna yoga’, ‘de derde(n)’ moet worden gelezen.

ARTIKEL 6. |  OPSCHORTING VAN EEN MEMBERSHIP

 1. De deelnemer is op grond van ziekte of blessure gerechtigd in overleg met Juna yoga zijn lidmaatschap op te schorten, mits voorafgaand daaraan een schriftelijke dokterverklaring wordt overlegd waaruit de ongeschiktheid voor deelname aan de lessen blijkt. De deelnemer maakt in dit verband nimmer aanspraak op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 7. |  VERVAL EN VERPLAATSING VAN EEN LES DOOR JUNA YOGA

 1. Juna yoga spant zich in een geplande les doorgang te laten vinden, maar behoudt zich het recht voor om de les te annuleren bij minder dan 5 aanmeldingen, en/of in kader van overmacht.  Juna yoga streeft ernaar hiervan uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les mededeling te doen aan de deelnemer. Als overmacht in de zin van dit artikel wordt tevens aangemerkt een door Juna yoga voorgenomen verbouwing van de les locatie die nakoming van de overeenkomst gedurende een bepaalde tijd onmogelijk maakt.
 2. In geval een geplande les door overmacht geen doorgang vindt, is de deelnemer daarvoor geen tegenprestatie verschuldigd en is hij in de gelegenheid de geplande les op een later tijdstip in te halen. Juna yoga kan niet garanderen dat op die datum de eventuele groepssamenstelling gelijk is aan die van eerder gerealiseerde of geplande data.

ARTIKEL 8. |  ALGEMENE BEPALINGEN VOOR LESSEN

1. Juna yoga voert elke les uit naar beste inzicht en vermogen. Juna yoga verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Juna yoga staat nimmer in voor de resultaten die de deelnemer met het volgen van de lessen beoogt te behalen.
2. De aan de deelnemer toekomende rechten uit de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen door de deelnemer niet worden overgedragen aan derden.
3. Lessen worden verzorgd op een door Juna yoga aangewezen locatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gebruik van geschikte, lichte kleding, zoals een korte broek of sportbeha, is verplicht.
4. De deelnemer verbindt zich ertoe gedurende de les de aanwijzingen van Juna yoga op te volgen.
5. De deelnemer houdt zich aan het bepaalde in deze voorwaarden en de eventuele huisregels van de leslocatie.
6. De deelnemer dient Juna yoga steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor het verantwoord volgen van lessen van belang kunnen zijn.
7. De deelnemer is verplicht pijn, vermoeidheid of veranderingen die tijdens of na een les optreden te melden aan Juna yoga, evenals veranderingen in de lichamelijke conditie die gedurende de duur van de overeenkomst optreden.

ARTIKEL 9. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Juna yoga is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Juna yoga ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de deelnemer anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Juna yoga gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de deelnemer reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Juna yoga gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Juna yoga te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de deelnemer.
 5. De deelnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Juna yoga op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Juna yoga de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de deelnemer terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. De hoogte van de prijzen wordt in het aanbod van Juna yoga vermeld.
 2. Juna yoga is gerechtigd haar prijzen te wijzigen. Prijsstijgingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten, tenzij het betreft overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan of stilzwijgend zijn verlengd, in welk geval Juna yoga van een prijsstijging zo spoedig mogelijk mededeling doet aan de deelnemer. In geval de deelnemer niet met de prijsstijging instemt, stelt Juna yoga de deelnemer gedurende een maand na vorenbedoelde mededeling in staat de overeenkomst op te zeggen alvorens de prijswijziging voor de deelnemer van kracht wordt.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de door de deelnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst en maakt de deelnemer niet eerder aanspraak op het volgen van lessen totdat deze bedragen geheel door Juna yoga zijn ontvangen. In afwijking van de vorige zin, wordt betaling van lidmaatschap als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder d en f, maandelijks geïncasseerd middels automatische incasso.
 4.  In geval van automatische incasso, is Juna yoga gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd dan wel gestorneerd wordt. Juna yoga is in dat geval gerechtigd de betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking of contant te vorderen.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de deelnemer van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de deelnemer intreedt, is de deelnemer over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. Zolang het verzuim van de deelnemer voortduurt, is Juna yoga gerechtigd de deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de deelnemer verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Juna yoga, draagt zij geen aansprakelijkheid voor enige schade die in verband met de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden. In het bijzonder is Juna yoga niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de gevallen vermeld in het overige van deze algemene voorwaarden.

2. Deelname aan lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Juna yoga is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor enig lichamelijk of geestelijk letsel, dan wel andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een les. Voelt de deelnemer aan zijn lichaam dat verdere deelname bezwaarlijk is, dan is het zijn verantwoordelijkheid zijn deelname te staken. De deelnemer wordt aanbevolen voldoende water te drinken tijdens deelname aan de lessen. De deelnemer vrijwaart Juna yoga van alle aansprakelijkheid ter zake het bepaalde in dit lid.
3. Adviezen en instructies worden te allen tijde voor eigen risico van de deelnemer opgevolgd.
4. Juna yoga geeft uitvoering aan lessen naar beste inzicht en vermogen. Juna yoga verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van Juna yoga, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.
5. Juna yoga draagt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst niet juist of volledig aan Juna yoga is verstrekt.
6. Alle informatie afkomstig van Juna yoga heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om eventueel een arts te raadplegen voordat de deelnemer begint met de lessen. De deelnemer stemt vrijwillig toe alle risico’s van de dienstverlening van Juna yoga voor eigen rekening te nemen.
7. Juna yoga wordt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, gevrijwaard van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemer of van goederen die door hem zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Juna yoga aangeboden diensten. Tevens kan Juna yoga niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale en/of psychische klachten.
8. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Juna yoga mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Juna yoga betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Juna yoga nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Juna yoga dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In afwijking van de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen.
9. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Juna yoga, zal de deelnemer Juna yoga vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Juna yoga.
10. De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan hem toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de door Juna yoga beschikbaar gestelde trainingsmaterialen en overige eigendommen van Juna yoga. De deelnemer staat ervoor in dat hij tegen dergelijke risico’s voldoende is verzekerd.
11. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Juna yoga bedraagt één jaar.

ARTIKEL 12. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Juna yoga behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op alle door haar verstrekte informatie, tips en ideeën, alsmede op de door haar gehanteerde werkwijzen, in welke vorm dan ook. Het is de deelnemer verboden deze vermogensrechten van Juna yoga te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren, aan derden beschikbaar te stellen of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

ARTIKEL 13. | ALGEMENE VOORWAARDEN YOGAWEEKENDEN

Door aanmelding voor deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Aanmelding voor deelname en betaling

1. Aanmelding voor een yogaweekend geschiedt door het aanschaffen van het yogaretreat in de shop van Momoyoga en de betaling van de kosten daarvan. De deelname is definitief en de kamer en/of het bed staan gereserveerd na ontvangst van de (aan)betaling.
2. Het restantbedrag dient 15 dagen voor aanvang van het yogaweekend te zijn ontvangen op de rekening van Juna yoga.
3. De inschrijving vervalt als niet tijdig aan de (aan)betalingsverplichting wordt voldaan.
4. Aanmeldingen voor deelname en kamerwensen worden in behandeling genomen op volgorde van de binnenkomst van de (aan)betaling.

Annulering door deelnemer
1. Bij annulering door de deelnemer tot 30 dagen voor aanvang van het yogaretrear is de deelnemer het bedrag van de aanbetaling verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling.
2. Van 30 tot 15 dagen voor aanvang van het yogaretreat is de deelnemer 50% van de kosten verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van het yogaretreat is de deelnemer 100% van de totaal kosten verschuldigd.
4. Tussentijdse absentie of beëindiging van het yogaweekend door de deelnemer geeft geen recht op enige restitutie.
Juna yoga adviseert de inschrijver een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.

Doorgang / annulering door Juna yoga
1. De yogaretreats vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname.
2. In geval van annulering door Juna yoga zal dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het yogaretreat worden gecommuniceerd per email aan de deelnemers. In geval van annulering door Juna yoga zal het betaalde bedrag binnen 7 dagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de deelnemers.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
1. Juna yoga en de samenwerkende docenten zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van het omschreven yogaretreat.
2. Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf gedurende het retreat.
3. Juna yoga en samenwerkende docenten sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op het arrangement.
4. Juna yoga en samenwerkende docenten zijn niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens het arrangement. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.
5. Met betrekking tot het verblijf op de geboekte accommodatie zijn de algemene voorwaarden van de accommodatie van toepassing.
6. Juna yoga adviseert de deelnemer dringend een eigen reisverzekering af te sluiten.

Huishoudelijk reglement
1. Gedurende het retreat kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen.

Klachten
1. Indien de deelnemer een klacht heeft dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de begeleiding zodat een passende oplossing gezocht kan worden.
2. Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken aan de docenten en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden aan Juna yoga. Indien de klacht terplekke niet wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op een eventuele schadevergoeding.

ARTIKEL 14. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Juna yoga aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Privacyverklaring

Wil je alles weten over de hoe we omgaan met jouw gegevens? Klik dan op de volgende link Privacyverklaring